Website Zoeken

 
U bent hier: Wist u dat? > Algemeen  

Algemeen

Iedere dag weer komt ons notariskantoor met mensen in aanraking. Wat regelmatig opvalt is, dat er over diverse zaken onduidelijkheden bestaan. Op deze pagina treft u enige tips aan en wordt er helderheid gegeven over enkele misverstanden die vaak aan de orde zijn.


Nieuw erfrecht maakt (oude) testamenten overbodig?
Niet gehinderd door kennis van zaken wordt vaak beweerd dat door de invoering van het nieuwe erfrecht per 1-1-2003 testamenten niet (meer) nodig zijn. Dit is zonder meer onjuist!
Hierbij zijn twee situaties te onderscheiden:
(a) Voor mensen zonder testament geldt inderdaad per 1-1-2003 het nieuwe erfrecht, dat in beginsel de langstlevende (vooralsnog) beschermt. Deze bescherming is opzich een goede zaak maar kan toch (fiscaal) completer en beter bij een aanvullend testament. Daarnaast bevat een testament veel meer dan alleen langstlevende bescherming, zodat het maken van een testament absoluut zinvol blijft (denk hierbij aan de " schoonkinderen clausule").
(b) Mensen met een oud testament die denken dat het nieuwe erfrecht voor dat testament in de plaats komt, gaan eveneens uit van een onjuiste veronderstelling. Oude testamenten worden namelijk geëerbiedigd en blijven gewoon gelden. Wat men dan ook over het hoofd ziet, is dat de bescherming van de oude vruchtgebruik-testamenten minder goed is dan die van het nieuwe recht, zodat men zonder testament nu beter af zou zijn geweest dan met het oude vruchtgebruik testament. Wil men het huis verkopen dan is bij de oude testamenten (bijna) altijd ook de medewerking (handtekening) van de kinderen nodig, terwijl dit bij het nieuwe erfrecht en nieuwe testamenten niet het geval is.

Levenstestament/algemene notariële volmacht
Zaken regelen voor uw overlijden is zeer raadzaam. Echter hiernaast regelen steeds meer mensen eveneens hun zaken voor het geval ze dat bij leven niet meer zouden kunnen. Denk daarbij aan coma, dementie, ziekte, vakantie etc. Indien een en ander niet is geregeld en u kunt zelf niet meer een handtekening plaatsen (wat in sommige gevallen echt wel moet en niet "even" door uw partner of kind kan worden opgelost), bent u op de rechter aangewezen (curatele of bewind) met alle ongemakken van dien. Dit alles is eigenlijk heel eenvoudig te voorkomen door het laten opstellen van een volmacht, waarvan zo nodig tijdens uw leven gebruik kan worden gemaakt. Een eens gegeven volmacht kan weer worden herroepen als het vertrouwen van de volmachtgever door de gevolmachtigde wordt geschaad.
Kortom, wilt u baas blijven na overlijden dan is een goed testament belangrijk, wilt u ook baas blijven tijdens uw leven, dan is daarvoor een volmacht raadzaam. Het een vult het ander aan en zodoende wordt eigenlijk het fundament gelegd voor het niet althans zo weinig mogelijk afhankelijk worden van "vreemden".

De volmacht kan ook nog uitgebreid worden met een onderdeel dat (niet gaat over vermogensbeheer maar) gaat over uw gezondheidstoestand. U kunt laten vastleggen dat namens u kenbaar gemaakt kan worden (als u dit zelf niet meer kunt) dat u onnodig "gedoe" meer wenst te ondergaan als u zeer ernstig/ongeneeslijk ziek bent en er geen terugkeer naar een menswaardig bestaan is te verwachten. Dit kan dan onnodig lijden van u zelf en de naasten om u heen voorkomen/verlichten.

Hypotheeknemer of juist hypotheekgever?
Veel huizenkopers maken een denkfout op dit gebied. Wanneer zij een huis kopen en hiervoor een lening afsluiten (hypotheek) denken zij ten onrechte dat zij hypotheeknemer zijn. Er wordt immers gezegd: "Ik neem een hypotheek!"
Dit is een misverstand. Het onderpand (de woning) wordt door de eigenaar (u) in hypotheek gegeven aan de verschaffer van de lening (vaak de bank). Hierdoor bent u dus niet degene die de hypotheek neemt, maar geeft, en derhalve de hypotheekgever. De bank is geldgever en tevens hypotheeknemer.

Voorlopige koopakte
Vaak wordt ten onrechte gedacht dat de voorlopige koopakte slechts als voorbeeld geldt en makkelijk herzien kan worden, of volledig vernietigd.
Niets is minder waar! De voorlopige koopakte is bij ondertekening rechtsgeldig en definitief. Er kan hooguit in de eerste 3 dagen nog gebruik worden gemaakt van de wettelijke bedenktijd. Ook is het denkbaar dat er een ontbindende voorwaarde is ingebouwd zoals bijvoorbeeld voor het kunnen regelen van een financiering. Maar verder is een koopovereenkomst de basis waarin de rechten en plichten worden vastgelegd. Houdt u hier goed rekening mee voordat u uw handtekening onder de voorlopige koopakte zet!

Schoonkinderen onterven
Bij een bespreking over een testament geven velen de wens te kennen de schoonkinderen te willen onterven. Dit is niet (geheel) juist. Een aangetrouwde erft in principe nooit (behoudens als een erflater een schoonkind zelf in het testament tot erfgenaam heeft benoemd). Wel kan een schoonkind "meeprofiteren" en wel als het eigen kind en dit schoonkind zijn gehuwd of als partners geregistreerd in een gemeenschappelijk vermogen en deze relatie wordt verbroken (scheiding).
In dit geval zal een erfdeel tot dit gemeenschappelijk vermogen behoren en dus voor de helft (indirect) weglopen naar de koude kant.
Om dit te voorkomen kan in een testament de "uitsluitingsclausule" (of: privéclausule) worden vastgelegd zodat het erfdeel privévermogen van het eigen kind blijft. De clausule helpt niet als het eigen kind en de aangetrouwde het erfdeel vóór hun scheiding al hebben opgemaakt (op=op).

Langstlevende krijgt na overlijden helft plus kindsdeel?
Deze bewering is deels juist en deels niet.
De langstlevende krijgt na overlijden van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner wettelijk wel een kindsdeel. Hij/zij krijgt niet de helft. Deze helft is bij een gemeenschap van goederen immers reeds van die langstlevende.

Samenwonen of geregistreerd samenwonen?
Regelmatig maken mensen de opmerking dat iemand toch geregistreerd samenwoont als de beide partners een (notarieel) samenwoningsovereenkomst hebben gemaakt.
Dit is evenwel niet juist. Men kan gewoon samenwonen met of zonder contract. De wet ziet zulke partners als ongehuwd samenwonenden, hetgeen heel iets anders is dan geregistreerd samenwonen.
Met "geregistreerd samenwonen" wordt bedoeld: de situatie waarin twee mensen elkaar bij de gemeente het 'ja-woord' hebben gegeven zoals ook bij trouwen. Het ja-woord vindt plaats in het bijzijn van minimaal 2 getuigen. Is men geregistreerd partner dan is men ook elkaars erfgenaam (net als bij huwelijk). Regelt men vooraf niets bij de notaris, dan creeërt het geregistreerd partnerschap ook een gemeenschap van goederen.