Website Zoeken

 
U bent hier: Contact > Algemene Voorwaarden  

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat.
Begripsomschrijving
1. Waar hierna wordt gesproken over “Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat” worden, tenzij anders vermeld, bedoeld de ondernemingen handelende onder de naam Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat, Notaris kantoor Volders, Klopstra c.s. Advocaten, Klopstra c.s. Advocaten Stadskanaal BV, waar ook te lande, onder de naam Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat en/of Notariskantoor Volders en/of Klopstra en Volders Advocatuur en Notariaat, zaak doende, welke rechtsvorm deze onderneming ook zal hebben, zomede als de aan deze ondernemingen verbonden zelfstandige advocaten en/of notarissen en/of rechtspersonen welke als zodanig in en buiten rechte optreden.
2. Waar hierna wordt gesproken over “opdrachtgever” en/of “cliënt en of cliënten” wordt bedoeld een ieder die aan Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat enige opdracht tot dienstverlening van welke aard dan ook heeft verstrekt, dewelke opdracht door Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat is aanvaard.
Aard der overeenkomst
1. Alle diensten en werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever (hierna te noemen “cliënt” of “cliënten”) en met Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat. Op deze overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing met uitsluiting van iedere andere bepaling uit enige andere algemene voorwaarden, ongeacht of deze laatste al dan niet strijdig zijn met deze algemene voorwaarden.
2. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hoofdelijke aansprakelijkheid voor opdrachten aan meerdere personen) wordt uitgesloten.
3. Slechts de individuele advocaat en/of (kandidaat)notaris aan wie de opdracht wordt verleend en welke deze heeft aanvaard kan, met inachtneming van hetgeen in de opdrachtaanvaarding en/of deze algemene voorwaarden is bepaald, worden aangesproken.
Beperking der aansprakelijkheid
1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis waaronder ook een nalaten begrepen wordt- voordoet, die tot aansprakelijkheid van Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag (of de bedragen) waarop de door Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) draagt.
2. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van cliënten worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat gegeven opdrachten de bevoegdheid van Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens cliënten te aanvaarden.
3. Iedere eigen aansprakelijkheid van Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
4. De hiervoor opgenomen aansprakelijkheidsbeperking is eveneens van toepassing in geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
5. Verstrekte opdrachten worden door Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop door deze derden aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
6. Voorts geschiedt de uitvoering van de verstrekte opdracht slechts en uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever c.q. cliënt. Derden kunnen aan de opdracht en/of aan de uitvoering ervan geen enkele gevolgen en/of rechten ontlenen.
Declaratietarieven
1. In de aanvaardingsbrief zijdens Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat aan de cliënt is het tarief tegen welke de opdracht is aanvaardt weergegeven. Ten behoeve van gemaakte - c.q. te maken - kosten, welke bezwaarlijk te specificeren zijn, zoals portikosten, telefoon, fax, fotokopieën, etc. worden voorts 10% aan kantoorkosten (exclusief BTW) over het honorarium in rekening gebracht.
2. Daarnaast zullen directe kosten als die van deurwaardersassistentie, procureursministerie, verschotten, leges, griffierechten, aantekenporti, etc, integraal aan de cliënt worden gedeclareerd.
3. Van de bestede tijdseenheden zowel als overige kosten zal Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat ongevraagd een overzicht aan de cliënt zenden. De cliënt van wie een opdracht is aanvaard op basis van het hierna uiteen te zetten tarief op basis van overheidswege gefinancierde rechtshulp, verkrijgt geen overzicht van de bestede tijdseenheden tenzij aannemelijk wordt dat de verstrekte gefinancierde rechtshulp met terugwerkende kracht ongedaan zal worden gemaakt en de cliënt zelf (uiteindelijk) niet voor de betreffende gefinancierde rechtshulp in aanmerking zal komen.
4. In afwijking van bovenstaande en indien en voor zover de cliënt voor gefinancierde rechtshulp (Wet Rechtsbijstand on-en minvermogenden) in aanmerking komt dan wel lijkt te komen, zal Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat dit aan de cliënt meedelen. Desgewenst zal Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat bevorderen dat dergelijke gefinancierde rechtsbijstand zal worden verstrekt door Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat. Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat blijft gerechtigd om, ondanks het feit dat de cliënt (mogelijk) voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, de opdracht te aanvaarden op basis van een nader overeen te komen en in een schriftelijke bevestiging vast te leggen tarief. Voorts blijven Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat te allen tijde gerechtigd een kwestie niet in (verdere) behandeling te nemen en/of een opdracht niet te aanvaarden, zulks behouden indien en voor zover de Wet verplicht tot aanvaarding van een opdracht.
5. Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat zendt de door de cliënt verstrekte stukken op basis waarvan gefinancierde rechtshulp kan worden verkregen naar de bevoegde instantie ter verstrekking van gefinancierde rechtshulp (thans de Raad voor Rechtsbijstand te Leeuwarden). De hiertoe bevoegde instantie beslist aan de hand van wettelijke normen of de cliënt voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt. Deze normen zijn op verzoek bij Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat verkrijgbaar. Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet verstrekken van gefinancierde
rechtshulp op welke grond dan ook. De cliënt is, indien en voor zover gefinancierde rechtshulp niet wordt verstrekt of indien de opdracht niet op basis van gefinancierde rechtshulp wordt aanvaard, het honorarium en de kosten verschuldigd aan Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat zoals dit hiervoor is aangegeven.
1. De cliënt verstrekt hiermede aan alle medewerkers van Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat machtiging en toestemming om aan de instantie welke is belast met het toekennen van gefinancierde rechtshulp alle stukken uit het dossier aan deze instantie te overleggen op basis waarvan deze instantie de aanvraag van gefinancierde rechtshulp zowel als de aanvraag van de vergoeding aan de rechtshulpverlener wenst te beoordelen.
2. Indien en voor zover Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat de opdracht verkrijgt van een rechtsbijstandverzekeraar dan wel andere financier van de rechtshulp wordt door Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat gehandeld overeenkomstig het vorenstaande ter zake van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand.
1. Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat behoudt zich te allen tijde het recht voor haar werkzaamheden te beëindigen, op te schorten of te wijzigen, zulks zonder dat Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat enige kosten en/of schaden, hoegenaamd ook, welke (kunnen) ontstaan door het aldus beëindigen van de opdracht, aan de cliënt of derden behoeft te vergoeden. Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat is hiertoe ondermeer gerechtigd indien:
1.                van de medewerker(s) van Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat dan wel de hieraan verbonden zelfstandige advocaten in goeden gemoede niet (langer) kan worden verlangd dat zij deze werkzaamheden (blijven) uitvoeren.
2.                indien van de behandelend advocaat in goeden gemoede niet kan worden verlangd dat deze de kwestie in (verdere) behandeling neemt;
3.                indien de cliënt zijn betalingsverplichtingen niet dan wel niet stipt nakomt;
4.                indien feiten en/of omstandigheden het maken dat van Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat niet (langer) kan worden verlangd dat de opdracht (verder) tot uitvoering wordt gebracht;
5.                indien tegenstrijdige belangen het maken dat (verdere) uitvoering van de opdracht door Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat, mede gelet op hetgeen krachtens de gedragsregels der advocatuur of het notariaat is bepaald, niet kan of mag worden verwezenlijkt.
3. Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat zal de werkzaamheden zonder nadere vooraankondiging kunnen opschorten en/of beëindigen indien door de cliënt niet stipt aan de betalingsverplichtingen jegens Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat wordt voldaan.
4. Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat is gerechtigd alle stukken onder zich te houden tot het moment dat alle door Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat verzonden declaraties volledig aan Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat zijn voldaan.
Verschotten
22. Voor opdrachtgever gedane uitgaven, zoals uittrekselkosten, reis- en verblijfkosten e.d. en proceskosten, zoals deurwaarderskosten, griffierechten, procureurskosten en kosten betreffende ingeschakelde deskundigen en gehoorde getuigen e.d. worden eveneens integraal in rekening gebracht.
23. Bij verlies van een procedure bestaat een reële mogelijkheid dat de verliezende partij wordt veroordeeld de proceskosten van de wederpartij te betalen. Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat merkt op dat veroordeling in dergelijke kosten krachtens een bijzonder tarief (liquidatietarief) geschiedt. Dit declaratietarief loopt doorgaans geenszins gelijk met de kosten van rechtsbijstand, zoals het door de advocatuur in het algemeen (en Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat) gehanteerde tarief. De kostenveroordeling zal doorgaans aanmerkelijk lager uitvallen. Dit geldt ook indien op basis van gefinancierde rechtsbijstand een opdracht is aanvaard.
Betalingsvoorwaarden
24. Declaraties dienen binnen veertien dagen na dagtekening der declaratie te zijn voldaan. Daarna is debiteur zonder verdere schriftelijke ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Debiteur is voorts aansprakelijk voor de (buiten)gerechtelijke kosten verbonden aan de incassering van het verschuldigde bedrag.
Het incassotarief
1. Het incassotarief is afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom van de vordering en verschuldigd zodra de debiteur door de advocaat tot betaling is gemaand.
2. Indien namens opdrachtgever een procedure wordt aangespannen en inhoudelijk verweer wordt gevoerd, wordt het gebruikelijke uurtarief gehanteerd (zie declaratietarieven) als vergoeding voor de werkzaamheden (exclusief verschotten), tenzij vooraf schriftelijk een afwijkend honorarium is overeengekomen.
3. De incassokosten worden voor zover mogelijk bij debiteur in rekening gebracht en verhoogd met de wettelijk verschuldigde BTW, mits opdrachtgever BTW-verrekenplichtig is.
4. Betalingen door debiteur, ongeacht of deze geschieden aan opdrachtgever of aan advocaat, nadat debiteur door advocaat tot betaling is gemaand, dienen in de eerste plaats ter voldoening van de incassokosten, vervolgens van de voor opdrachtgever betaalde verschotten en daarna van de overige verschuldigde bedragen.
Intrekken incasso-opdracht
29. Het intrekken van de incasso-opdracht brengt met zich dat door de opdrachtgever de op basis van de ingetrokken opdracht bij de betreffende debiteur van de opdrachtgever in rekening gebrachte incassokosten (kosten ter buitengerechtelijke verkrijging) alsmede de directe kosten zoals deze inmiddels door Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat zijn gemaakt, door de opdrachtgever terstond opeisbaar zijn verschuldigd.
Slotbepalingen
1. Op de rechtsverhouding tussen Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Bij uitsluiting is de Nederlandse Rechter te Groningen bevoegd van enig geschil tussen Klopstra & Volders Advocatuur en Notariaat en een cliënt kennis te nemen. Betreft echter het dispuut een geschil tussen de cliënt en een advocaat dat is, zowel in tuchtrechtelijke- als in civielrechtelijke zin bij uitsluiting bevoegd de Geschillencommissie Advocatuur, dit voor zover deze geschillen krachtens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur tot de competentie van de Geschillencommisie Advocatuur behoren. Dit Reglement wordt op verzoek van de cliënt toegezonden.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.